Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „ApsauginiaiVarteliai.lt“ taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos                                                                                                                  

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo parduotuvėje „ApsauginiaiVarteliai.lt“ (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir parduotuvės ApsauginiaiVarteliai.lt“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).

1.2.  Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                            

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta www.apsauginiaivarteliail.lt nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs savo Prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo būdą ir, jeigu reikia, pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.                                                                                        

2.2. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje sutinkamai su Privatumo politika (žr. skiltį „Privatumo politika“).

2.3. Jeigu Pirkėjas nori užsisakyti Prekę, t.y. sudaryti Sutartį telefonų/elektroniniu paštu, jis turi susipažinti su Taisyklėmis www.apsauginiaivarteliai.lt tinklapyje. Suteikdamas Pardavėjui savo duomenis užsakymo įforminimui, Pirkėjas išreiškia savo valia ir sutikimą laikytis Sutarties sąlygų. Tą aplinkybė, kad Pirkėjas vengė, tingėjo ar nenorėjo skaityti Taisyklių www.apsauginiaivarteliai.lt tinklapyje nedaro Sutartį negaliojančia.  Sudarinėjant Sutartį telefonu, pokalbis gali būtį įrašomas. Sutartis laikoma sudaryta kai Pirkėjas atsiunčia sms žinutę arba el. laišką su savo ar pasirinkto Prekių gavėjo duomenimis pristatymui ir atlieka apmokėjimą, arba pasirinka apmokėjimo grynais kurjeriui paslaugą.

3. Pirkėjo teisės  

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę pasirenkant sau tinkamiausią Prekių apmokėjimo būdą ir pristatymo ar atsiėmimo paslaugą.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (nurodydamas norimas grąžinti Prekes, Parduotuvėje suformuoto užsakymo ir PVM sąskaitos-faktūros numerį) per keturiolika darbo dienų nuo Prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, vadovaujantis 2011 me­tais pri­im­tos Eu­ro­pos Par­la­mento ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos 2011/83/ES dėl var­to­to­jų tei­sių nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mu, kuri į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę tei­sę bu­vo per­kel­ta 2013 me­tų gruo­džio 19 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­ėmus Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie įsi­ga­lio­jo nuo 2014 me­tų bir­že­lio 13 die­ną.

3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė.

 4. Pirkėjo pareigos 

4.1. Prieš patvirtindamas Prekės užsakymą Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką, visą Prekės aprašymą, bei grąžinimo galimybę.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje ir/ar įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus būtinus duomenis Prekės pirkimo metu, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Išparduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis: paskambinti telefonu, parašyti elektroninį laišką arba užpildyti pranešimo formą Parduotuvės puslapyje ar kt. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas traktuoja jį Pirkėju.

4.4. Pirkėjas privalo atsiskaityti už perkamą Prekę. Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekės ir jos pristatymo kainą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas turi teisę gauti tik tokią Pirkėją identifikuojančią informaciją (tam tikri asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys) ir prašyti nurodyti ją Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose, kuri reikalinga tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba turi ketinimų pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti ar sustabdyti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, tačiau tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis ir/ar kitus įsipareigojimus Parduotuvės klientams.

5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekės apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per  48 val. nuo užsakymo patvirtinimo ir/ar sąskaitos gavimo momento, t.y. apmokėjimas nėra įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą, Pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių ir/ar jų pristatymo kainas, asortimentą, skelbti akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti. Visi susiję pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims ir patvirtintiems užsakymams.

5.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į savo teisėtus poreikius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.2. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių skyriuje „Prekių pristatymas ir gražinimas“ nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

6.4. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais/litais su PVM.

7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.

7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:

      7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

      7.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais galimas prekių pristatymo metu arba atsiimant prekes pačiam iš sandėlio Vilniuje.                                              

7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.4.1. Apmokėjimas banko pavedimu.

7.4.1.1 Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjas atsiskaito už prekės paprastu bankiniu pavedimu tiesiogiai banke arba naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

7.4.1.2 Formuojant užsakymą www.apsauginiaivarteliai.lt Pirkėjo nurodytų el. adresu bus atsiustas užsakymo patvirtinimo ir el. laiškas su mokėjimo duomenimis. Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį

7.4.1.3 Pasirinkus apmokėjimą bankinių pavedimu už prekes būtina sumokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo telefonu ir/ar patvirtinimo el. paštu, t.y. šiuo laikotarpiu pinigai turi pasiekti pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Jeigu Pirkėjas numato, kad apmokėjimas pasieks Pardavėją vėliau negu per 48 val. nuo sąskaitos gavimo ar užsakymo priėmimo, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją nurodytais kontaktais, kitu atveju, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.4.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais:

7.4.2.1 Atsiskaityti už Prekes grynais galima ApsauginiaiVarteliai.lt sandėlyje esančiame adresu Kalvarijų g. 124, Vilnius. Paslauga nemokama. Sandėlio darbo laikas nėra nustatytas todėl būtina iš anksto suderinti atvykimo laiką nurodytais kontaktais.

7.4.2.2 Atsiskaitant kurjeriui, pristatačius Prekes Pirkejo nurodytu adresu. Tai yra teikiama mokama COD paslauga (angl. Cash on Delivery) Paslaugos kaina 2.00  EUR. Pasirinkus Prekių apmokėjimo kurjeriui paslaugą, pristatymo metu būtina paruošti tikslią sumą apmokėjimui, kadangi kurjeriai grąžos neduoda.                                     

7.5. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

7.6. Atlikus užsakymą elektroninėje Parduotuvėje, Pirkėjo paskyroje yra talpinama elektroninė sąskaita-faktūra ir nėra siunčiama popierinė, nebent atskiru susitarimu.

8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

8.1. Prekių pristatymas

8.1. Pristatymo kaina per kurjerį į namus visoje Lietuvos teritorijoje 3,00 EUR. Atsiskaitant grynais kurjeriui, papildomai priskaičiuojamas grynųjų pinigų paėmimo mokestis 1,50 EUR. Siuntų pristatymas į Lietuvos teritorijos Kuršių Neriją - papildomas 41 EUR mokestis. Visoje Lietuvos teritorijoje prekes pristatysime per 2-3 darbo dienas.

8.2. Užsakytas prekes galite atsiimti patys bei nemokėti prekių pristatymo mokesčio. Prekių užsakymo metu Jums tereikia pažymėti, kad prekes atsiimsite patys.

8.3. Prekės išsiunčiamos sekančią dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą. Apie išsiustą užsakymą Pirkėjas yra informuojamas el. paštu. Išeiginėmis ir švenčių dienomis prekių pristatymas nevykdomas.

8.4. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Bet kurią mūsų internetinėje parduotuvėje www.apsauginiaivarteliai.lt įsigytą naują prekę per 14 dienų nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus arba pasikeisti į kitą patikusią prekę, išskyrus transporto kaštus. Transporto išlaidas prekės grąžinimo arba keitimo atveju apmoka Pirkėjas.

9.2. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

Dėvėtos , naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.

9.3. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos.

b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4. www.apsauginiaivarteliai.lt, gavę keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.

9.5. Visos www.apsauginiaivarteliai.lt  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.6. Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu info@apsauginiaivarteliai.lt arba telefonu.: +370 606 83363.

9.8 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti užpildant prašymo forma EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/